W dniach 31.01 – 3.02.2023 nasz Showroom na ul.Wołoskiej 9A w Warszawie jest zamknięty - jesteśmy na Targach Budma w Poznaniu. Zapraszamy do nas od poniedziałku 6.02.

Wyślij zapytanie

WYCENA

Budowa domu – formalności, które trzeba załatwić

Budowa domu wiąże się z wieloma przygotowaniami. Konieczne jest wykupienie działki, stworzenie projektu, ewentualne zatrudnienie profesjonalnej ekipy i zakupienie odpowiedniej jakości materiałów. Budowa domu wymaga ponadto załatwienia kwestii formalnych, a zaniedbanie tego obowiązku może powodować naliczenie wysokich kar finansowych. Jakie pozwolenia trzeba uzyskać przed realizacją inwestycji?

Akt notarialny działki

Pierwszy etap przygotowawczy dotyczy zakupu działki. Wiele osób popełnia duży błąd, tworząc projekt budynku bez uwzględnienia formy terenu, jego ukształtowania oraz powierzchni. W efekcie bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy właściciele na małej przestrzeni chcą wybudować duży, wielopiętrowy dom z tarasem i ogrodem. Poszukiwania terenu pod nieruchomość powinny zatem uwzględniać ogólną formą obiektu. Dzięki temu można uniknąć uciążliwych komplikacji na późniejszych etapach projektu.

Zakup działki wiąże się z uzyskaniem aktu notarialnego. Dokument ten jest wymagany przez urząd wydający pozwolenie na budowę. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie sprawdzić, czy właściciel działki ma odpowiedni tytuł prawny. Działka powinna także być dostosowana do wybudowania nieruchomości.

 

Działka pod dom

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Po zakupieniu działki i wizualizacji swojego wymarzonego domu, konieczne jest uzyskanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Stanowi on akty prawny wskazujący przeznaczenie terenów oraz typ nieruchomości, które mogą na nich zostać zbudowane. MPZP obejmuje często informacje dotyczące parametrów budynku, m.in. wysokości elewacji, rodzaju dachu, zabudowy itp. Parametry te trzeba uwzględnić przy projekcie domu. MPZP wydawany jest w formie graficznej i pisemnej. Chcąc uzyskać akt, konieczne jest zgłoszenie do urzędu gminy lub miasta odpowiedniego wniosku.

Jak złożyć pismo o uzyskanie planu miejscowego?

Plan miejscowy nie wymaga wskazania uzasadnienia prośby przez petenta. Uzyskanie pisma wiąże się jednak z opłatą pieniężną. W przypadku wypisu poniżej 5 stron opłata wynosi 30 zł. Jeśli dokument jest obszerniejszy, wówczas kwota ta wzrasta do 50 zł. Należy również liczyć się z opłatami skarbowymi. Większe koszty związane są z wyrysem MPZP. W tym przypadku każda strona A4, również ta nie w pełni wypełniona, kosztuje 20 zł. Warto zaznaczyć, że maksymalna opłata za wyrys nigdy nie przekracza 200 zł. Jeśli zatem dokument będzie miał 11 stron, wówczas za ostatnią stronę nie zostanie naliczone dodatkowe obciążenie pieniężne. Potwierdzenie dokonanych opłat należy dołączyć do wniosku składanego w urzędzie gminy lub miasta. Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony, wystarczy zgłosić się do odbiór MPZP.

 

Działka pod dom 2

Co zrobić, jeśli zakupione działka nie jest uwzględniona w MPZP?

Jeśli akt prawny planu miejscowego nie obejmuje zakupionego terenu, konieczne jest złożenie w urzędzie pisemnej prośby o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT). Dokument ten wskazuje, w jaki sposób zostanie wykorzystany teren przy budowie nieruchomości. Przy rozpatrywaniu prośby urząd sprawdza, czy realizacja zamierzonego przez wnioskującego projektu nie zdezorganizuje obowiązującej w danej przestrzeni ładu urbanistycznego. W wydanej decyzji, tak jak w przypadku MPZP, mogą być zawarte informacje, dotyczące linii zabudowy, wysokości budynku, koloru dachu itp. Warto zaznaczyć, że urzędy nie wymagają od osób składających prośbę potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości.

Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać decyzję o warunkach zabudowy (WZ)?

By uzyskać dokument, konieczne jest spełnienie kilku wytycznych:

 • przynajmniej jeden sąsiadujący teren z tej samej drogi publicznej ma zabudowę umożliwiającą na wytyczenie parametrów do nowej inwestycji o charakterze budowlanym,
 • zakupiony teren znajduje się blisko drogi publicznej,
 • naziemne, podziemne i nadziemne przewody oraz urządzenia budowlane są na etapie projektowania lub mogą być wykorzystane do nowego obiektu,
 • teren nie jest zaliczany do gruntów rolnych i leśnych, wymagających zmiany statusu,
 • pozwolenie jest zgodne z innymi przepisami.

Jakie informacje powinien zawierać wniosek o WZ?

W dokumencie należy uwzględnić:

 • powierzchnię obiektu wraz z oznaczeniem części użytkowej oraz wskazaniem typu nieruchomości,
 • zapotrzebowanie na media,
 • położenie wjazdów na teren oraz drogi publicznej,
 • sposób usuwania opadów,
 • formę odprowadzania ścieków i odpadków,
 • uzbrojenie działki pod kątem mediów.

Konieczne jest także podanie:

 • adresu nieruchomości,
 • numeru ewidencyjnego terenu,
 • numeru obrębu ewidencyjnego,
 • danych inwestora.

Co zawiera część rysunkowa?

Część rysunkowa składa się z części pisemnej i graficznej. Przygotowany rysunek powinien przedstawiać wartości wysokościowe i parametry nieruchomości wraz z jej usytuowaniem na działce. Pierwsze dane obrazuje się przekrojowo, drugie – rzutowo. Sam wniosek nie jest jednak jedynym dokumentem wymaganym przy rozpatrywaniu decyzji WZ. Konieczne jest także załączenie mapy zasadniczej lub katastralnej dotyczącej terenu pod inwestycję oraz znajdującej się blisko niego przestrzeni urbanistycznej, na której wygląd i funkcjonowanie może mieć wpływ planowany obiekt. O czym jeszcze trzeba pamiętać? Urzędy wymagają ponadto dostarczenia wyrysu z mapy ewidencji gruntów. Konieczne jest ponowne opisanie budynku, załączenie rzutów wraz z parametrami i przedłożenie oświadczenia, pozwalającego na korzystanie z mediów.

Mapa zasadnicza wraz z projektem budowlanym

Kolejny etap załatwiania kwestii formalnych w budowie domu dotyczy złożenia projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej w Sprawie Szczegółowego Zakresu i Formy Projektu Budowlanego. Dwuczęściowy dokumenty składa się z projektu architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania terenu. Pierwszy z nich dotyczy przeznaczenia i konstrukcji obiektu. Zawarte są w nim parametry techniczne i informacje na temat planowanych przy budowie materiałów. Dokument ma dwie formy – pisemną i graficzną. Projekt zagospodarowania terenu przygotowywany jest z uwzględnieniem mapy geodezyjnej do celów projektowych. Przedstawia on granicę zakupionego pod inwestycję terenu, szkic obiektu, wjazdu, wejścia itp. 

Kto wydaje pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę wydaje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, starosta lub wojewoda. Do prośby o wydanie zezwolenia należy dołączyć m.in.:

 • trzy kopie projektu zagospodarowania działki albo terenu i projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, pozwoleniami itd.;
 • w przypadku braku działki w MPZP – decyzję WZ;
 • potwierdzenie przez inwestora tytułu prawnego do działki pod rygorem karnej odpowiedzialności;
 • decyzję o możliwości zarządzania nieruchomością w celach budowlanych.

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów można uzyskać bezpośrednio w siedzibie organu administracyjnego, wydającego pozwolenie. Kolejny krok to zgłoszenie chęci rozpoczęcia prac do Inspektora Nadzoru Budowlanego. Do dokumentu należy dołączyć:

 • pozwolenie na budowę,
 • dziennik budowy,
 • oświadczenie kierownika realizacji projektu i inwestora.

Warto zaznaczyć, że zgody na rozpoczęcie prac budowlanych wymaga się w przypadku obiektów o powierzchni przekraczającej 70 mkw. Jeśli nieruchomość jest mniejsza, wystarczy jedynie pozwolenie. W przypadku mniejszej nieruchomości nie trzeba także przedkładać dziennika budowy i zatrudniać kierownika. 

Czym jest dziennik budowy?

Jednym z załączników składanych wraz z podaniem w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego jest dziennik budowy. Składa się on z kilku stron:

 • tytułowej wraz z nr dziennika, datą wydania, liczbą stron, numerem i datą wydania pozwolenia na budowę;
 • wskazującej osoby odpowiedzialnej za funkcje techniczne;
 • zawierającej wpisy na temat przebiegu robót i okoliczności w trakcie realizacji inwestycji.

Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych należy przedstawić w urzędzie co najmniej tydzień przed przystąpieniem do prac. Co należy zawrzeć w dokumencie? Konieczne jest dołączenie:

 • zaświadczenia o uprawnieniach kierownika budowy oraz wskazanie przez niego osoby nadzorującej realizację inwestycji;
 • opis przedsięwzięcia inwestora;
 • informacje na temat BHP.

Budowa domu to duży projekt, a przed przystąpieniem do niego konieczne jest dopełnienie wielu formalności. W przypadku wszelkich pytań warto skorzystać z pomocy osoby pracującej w urzędzie gminy, miasta lub starostwie.

Wyślij zapytanie Okna i drzwi pasywne

Używamy cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszej strony internetowej. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że zgadzasz się używać wszystkich plików cookies na stronie Internorm. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Polityka prywatności