Regulamin konkursu Style internorm

Regulamin konkursu Style internorm

Regulamin konkursu

„STYLE INTERNORM”

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsze Zasady Konkursu (zwane dalej „Zasadami”) określają zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „STYLE INTERNORM”.
 2. Organizatorem Konkursu jest IFTM Internorm Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa (zwany dalej „Organizatorem). Organizatorem Konkursu nie jest portal Facebook – to jedynie platforma do komunikacji o Konkursie
 3. W imieniu Organizatora konkurs realizuje Aveex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa (zwany dalej „Realizatorem”).
 4. Fundatorem nagród w konkursie jest IFTM Internorm Sp. z o.o. Siedziba: Warszawa, ul. Wołowska 9A, 02-583 Warszawa.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z  zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

§2

Cel Konkursu

 

 1. Celem konkursu jest promowanie produktów marki Internorm wśród uczestników społeczności Facebooka.

§3

Adresaci Konkursu

 

 1. Konkurs jest bezpłatny i ma charakter otwarty.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które posiadają konto na portalu Facebook.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora Konkursu, Fundatora nagród – firmy IFTM Internorm Sp. z o.o, Realizatora – firmy Aveex Sp. z o.o., oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację Konkursu.

§4

Czas trwania Konkursu

 

 1. Konkurs rozpoczyna się wraz z opublikowaniem pierwszego postu konkursowego na fan page`u Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/Internorm-Polska-1821798594710133// w dniu 22 maja 2017 roku o godz. 12.00.
 2. Zadanie konkursowe można zrealizować w terminach: od 24 maja od godz. 15:00 do 30 maja do godz. 16:00.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone 31 maja, o godz. 14:00.

 

 

 

 

§5

Mechanika Konkursu, zadanie konkursowe

 

 1. Konkurs organizowany jest i odbywa się za pośrednictwem Internetu – na fan page`u Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/dobrymontaz/.
 2. Zadanie konkursowe składa się z dwóch elementów. Uczestnik, który chce wygrać musi: 1) udzielić poprawnej odpowiedzi na zamknięte pytanie konkursowe: „Ile linii stylistycznych okien jest w ofercie Internorm?” oraz 2) odpowiada na pytanie otwarte: „Krótko uzasadnij, która z linii stylistycznych Internorm bardziej przypada Ci do gustu?”.
 3. Uczestnik udziela odpowiedzi na pytanie zamknięte, jak i na pytanie otwarte w komentarzu pod postem konkursowym w wyznaczonym czasie regulaminowym.
 4. Organizator przewidział jedno zadanie konkursowe, które będzie emitowane w jednym poście w jednym terminie. Zadanie podlega ocenie jury i daje szansę na wygraną w konkursie.
 5. Jeden Uczestnik Konkursu może dokonać maksymalnie jednego zgłoszenia z jednego konta na Facebooku. Jeśli uczestnik prześle więcej niż jedno zgłoszenie, w Konkursie uwzględnia się tylko pierwsze zgłoszenie.
 6. Trzech zwycięzców spośród nadesłanych zgłoszeń wybiorą przedstawiciele Organizatora IFTM Internorm Sp. z o.o.. Kapituła będzie brała pod uwagę jedynie te zgłoszenia, w których padła poprawna odpowiedź na pytanie zamknięte. Kryterium wyboru zwycięzców będzie kreatywność odpowiedzi na pytanie otwarte „Krótko uzasadnij, która z linii stylistycznych Internorm bardziej przypada Ci do gustu?”.

 

 

§6

Nagrody

 

 1. Organizator Konkursu, gwarantuje następujące nagrody:

a)       Nagrodą są 3 egzemplarze książek architektonicznych autorstwa Philipa Jodidio o łącznej wartości 290 PLN.  

§7

Wydanie nagrody

 

 1. Nagrody zostaną wysłane laureatom za pośrednictwem kuriera w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania przez Realizatora ich danych adresowych.
 2. Warunkiem wydania nagrody głównej będzie możliwość kontaktu z osoba nagrodzoną, która winna w ciągu 14 dni wskazać adres, na który zostanie następnie wysłana nagroda. W przypadku, jeśli osoba nie przekaże danych adresowych we wskazanym czasie, nagroda nie zostanie przydzielona. Adres ten powinien być adresem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W poście ogłaszającym wyniki będzie podany adres mailowy, na który należy wysłać niezbędne dane do nadania przesyłki.
 3. Osoby nagrodzone w Konkursie są uprawnione, według swego uznania, do odmowy przyjęcia nagród.
 4. Uczestnik nie może wymienić nagród na inną bądź na ich równoważność pieniężną.
 5. Uczestnik nie może przenieść nagród na inne osoby.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z niedoręczeniem nagrody, wynikającym z błędnego lub niepełnego podania przez Uczestnika Konkursu adresu oraz innych danych, niezbędnych do wydania nagrody.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego przez Uczestnika Konkursu adresu do korespondencji Uczestnika Konkursu lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi Konkursu nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek innej przyczyny leżącej po stronie Uczestnika Konkursu. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.

§8

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie listem poleconym z dopiskiem „STYLE INTERNORM” do agencji AVEEX na adres: Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, po zakończeniu okresu Konkursu, jednakże nie później niż do 14 dni od ogłoszenia wyników. Reklamacje zgłaszane po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis, wskazanie przyczyny reklamacji i oczekiwany sposób jej załatwienia przez Organizatora. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Organizatora. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

 

§9

Dane osobowe

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z p. zm.). Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz prawo do żądania ich usunięcia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uzyskania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 2. Administratorem danych jest podmiot realizujący konkurs: Aveex Sp. z o.o.. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych zbiór danych osobowych stworzonych na potrzeby Konkursu jest zbiorem sporządzonym doraźnie tj. wyłącznie ze względów technicznych i kontaktowych, po jego wykorzystaniu zbiór zostanie niezwłocznie usunięty.

 

§9

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator

nie ponosi odpowiedzialności za awarię środków komunikacyjnych

w szczególności za funkcjonowanie portalu społecznościowego Facebook oraz za funkcjonowanie sieci internetowej lub lokalnej, za pośrednictwem, których Uczestnicy biorą udział w Konkursie.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na fan page`u Organizatora, w zakresie w jakim nie będzie to wpływać na prawa do nagrody już nabytej przez Uczestnika.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych zasad w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru nagród.
 4. Organizator

zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone

w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa

związanych

z realizacją nagród. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu w całości.

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Uczestnictwo w Konkursie polega na spełnieniu oznaczonych w niniejszym Regulaminie zadań, z zastrzeżeniem, iż w ramach ich realizacji Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu oraz powszechnie przyjętych zwyczajowych zasad fair play.
 3. Nie zastosowanie się Uczestnika Konkursu do któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować usunięcie Uczestnika z Konkursu.
Podziel się artykułem ze znajomymi
 • lub poleć artykuł znajomemu